e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 4
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wyrejestrowanie pojazdu (KT-4)

data karty:
07-09-2022.
opis sprawy

Procedury związane ze stałym wyrejestrowaniem pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela następuje w przypadku:

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
 • kradzieży pojazdu,
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
kogo dotyczy
Właściciela zarejestrowanego pojazdu
wymagane dokumenty

W przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów:

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu, albo równoważny dokumentu wydany w innym państwie (o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji),
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • aktualna polisa OC,
 • tablice rejestracyjne,

W przypadku przekazania niekompletnego pojazdu:

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • dowód rejestracyjny,
 • aktualna polisa OC,
 • tablice rejestracyjne,

W przypadku kradzieży pojazdu :

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • aktualna polisa OC,

W przypadku wywozu pojazdu z kraju:

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
 • stosowne oświadczenie, lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,

W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • aktualna polisa OC,
 • tablice rejestracyjne,

W przypadku trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu:

 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełna utratę posiadania pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód uiszczenia opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości o porządku w gminach.

potwierdzenie wniesienia stosownych opłat,

dokument określający tożsamość właściciela,

pełnomocnictwo
- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych- właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o rejestracje (docx) Wniosek o rejestracje (pdf)
opłaty
Opłata skarbowa od wyrejestrowania na wniosek właściciela - 10 zł.

Opłata na rzecz gminy (w przypadku trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu)-zgodnie z brzmieniem rozporządzenia wykazanym poniżej.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
- odzyskanego po kradzieży
- zabytkowego
- mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji
- ciągnika i przyczepy rolniczej


Podstawa prawna:
Art. 72, 73 , 74, 75 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. z 2002 r. Nr.44, poz. 419 z późn.zm.)

Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 621 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)