e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 3
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek właściciela (KT-3)

data karty:
06-05-2020.
opis sprawy
Czasowej rejestracji dokonuje się ze względu na miejsce (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne

Rejestracji czasowej dokonuje się w celu :
 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
kogo dotyczy
Właściciela zakupionego pojazdu
wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek
 • dowód własności pojazdu.

Dowodami własności między innymi mogą być:

  • umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie
  • faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy dodatkowo dołącza się; dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany( lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą - w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej), dowód odprawy przywozowej, jeżeli pojazd sprowadzony z terytorium państwa trzeciego bądź akcyzę, jeżeli pojazd osobowy był sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
 • dowód wpłaty o którym mowa w art.12, ust.2 ustawy o recyklingu, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego - Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie - określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

 • potwierdzenie wniesienia stosownych opłat,
 • dokument określający tożsamość właściciela,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o rejestracje czasową.
opłaty
Patrz - Wykaz opłat

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni, termin ten, może być przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.


Podstawa prawna:
Art. 72, 73 , 74, 75 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 2130)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. 2019 r. poz. 1840).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2019r. poz. 2546)

Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz. 2214)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1610 z późn. zm.)