e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 2
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Rejestracja pojazdów używanych na terenie kraju (KT-2)

data karty:
06.05.2020.
opis sprawy
Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie RP w przypadku:
- zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego,
- bez zmiany właściwości organu rejestrującego
kogo dotyczy
Właściciela zakupionego pojazdu
wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • Dowód własności pojazdu,

Dowodami własności między innymi mogą być:

  • umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie
  • faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 • Dowód rejestracyjny
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (w przypadku braku ważności terminu następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym)
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Potwierdzenie wniesienia stosownych opłat,
 • Umowa zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC,
 • Dokument określający tożsamość właściciela,
Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o rejestracje.

opłaty
Patrz - Wykaz opłat

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje

Podstawa prawna

Art. 72, 73 , 74, 75 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2355)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. 2019 r. poz. 1840).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546)

Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1000 z późn. zm.)