e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Pierwsza rejestracja pojazdów (KT-1)

data karty:
07-09-2022.
opis sprawy
Pierwsza rejestracja pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy.
kogo dotyczy
Procedury dla większości pojazdów po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu na terytorium RP
wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • Dowód własności pojazdu,

  Dowodami własności między innymi mogą być:

  • umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie
  • faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności

 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdulub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy pojazdów nowych, nierejestrowanych),
 • Potwierdzenie wniesienia stosownych opłat
 • Dokument określający tożsamość właściciela
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę


Dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy dodatkowo dołącza się:

 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (teraz z UE+Szwajcarii i EFTA) lub wtórnik dowodu rejestracyjnego. W szczególnych przypadkach utraty dowodu rejestracyjnego - zaświadczenie wydane przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą + zaświadczenie z Policji w kraju lub za granicą potwierdzające zgłoszenie kradzieży tego dokumentu.
 • Tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był zarejestrowany lub zamiast tablic rejestracyjnych stosowne oświadczenie.
 • Dowód odprawy przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego bądź akcyzę.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku okresowego badania technicznego przed pierwszą rejestracją, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.


Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego - przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie - określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM" właściciel pojazdu dołącza dodatkowo:

 • Oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
 • Dopuszczenie jednostkowe pojazdu
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o rejestracje (docx) Wniosek o rejestracje (pdf)
opłaty
Patrz - Wykaz opłat
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje

Zarejestrowany pojazd należy ubezpieczyć najpóźniej w dniu rejestracji

WARUNKOWO czasowej rejestracji z Urzędu można dokonać pomimo braku:

 • dowodu odprawy celnej przywozowej,
 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju,

Brakujące dokumenty powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Właściciel pojazdu składa jednak oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Do rejestracji pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed 01.01.2016 dołącza się dowód wpłaty, o którym mowa w art.12 ust.2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Podstawa prawna:
Art. 72, 73 , 74, 75 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1847)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. 2022r. poz. 1849)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022r. poz. 1848).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022r. poz. 1857)

Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz.621)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1923 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. 2020r. poz.2056 z późn. zm.)