e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Profesjonalna rejestracja pojazdów (KT-38)

data karty:
.
opis sprawy

Profesjonalna rejestracja pojazdów – odrębna forma czasowej rejestracji która umożliwi wykonywanie jazd testowych przez producentów, dystrybutorów, jednostki uprawnione i badawcze, bez konieczności rejestracji każdego pojazdu odrębnie w urzędzie.

kogo dotyczy

Podmioty uprawnione w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami(tablicą) rejestracyjnymi:

 1. przedsiębiorca posiadający na terytorium RP siedzibę a przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją(sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium RP lub za granicą,
 2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części
wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
 • Oświadczenia podmiotu uprawnionego
 • Kopia KRS albo oświadczenia o wpisie do tego rejestru albo oświadczenie o wpisie do CEiDG
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki uprawnionej/badawczej
 • Kopia dowodu opłaty za decyzję, blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej
 • Dokument określający tożsamość właściciela
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę

Oświadczenia o których mowa w art.80t ust.3 pkt3 ustawy – składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:

 • Oświadczenie o niekaralności(za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów)
 • Oświadczenie o wykonywaniu jazd testowych pojazdami spełniającymi warunki art.66
 • Oświadczenie o używaniu pojazdów wcześniej niezarejestrowanych z prawem do dysponowania nimi oraz wyłącznie do jazd testowych
 • Oświadczenie, że blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełniane wyłącznie przez podmiot uprawniony albo osoby zatrudnione przez ten podmiot
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.
opłaty

Starosta wydaje decyzję za opłatą oraz  po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej:

100zł – za wydanie decyzji

10zł – jeden blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

80zł – profesjonalne tablice samochodowe

40zł – profesjonalne tablice motocyklowe

30zł – profesjonalne tablice motorowerowe

12,50zł – znak legalizacyjny

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29

termin załatwienia sprawy
niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.256 z póź.zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje

Zarejestrowany pojazd należy ubezpieczyć najpóźniej w dniu rejestracji

 Ustawa z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018r. poz.79 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12 marca 2019r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracja pojazdów(Dz.U.poz.546)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U.poz.547)Co to jest jazda testowa/warunki wykonywania jazdy testowej

Jazda w ruchu drogowym pojazdem niezarejestrowanym wcześniej na terytorium RP lub za granicą wykonywana w celu przeprowadzenia testu produkowanego lub badanego pojazdu w tym przedmiotu jego wyposażenia lub części, lub testu pojazdu będącego przedmiotem dystrybucji:

 • z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
 • w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony,
 • przez podmiot uprawniony albo osoby o których mowa w art.80w ust.2-4

Warunki wykonywania jazdy testowej:

 • w celu wykonania jazdy testowej danym pojazdem wypełnia się blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
 • jazda testowa może być wykonywana przez podmiot uprawniony albo przez jego pracownika
 • w przypadku podmiotu uprawnionego zajmującego się produkcją pojazdów jazda testowa może być wykonywana także na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • dopuszcza się wykonywanie jazdy testowej przez osobę zainteresowaną zakupem pojazdu pod warunkiem jej wykonywania w obecności podmiotu uprawnionego zajmującego się dystrybucją pojazdów albo jego pracownika
 • podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów nie może przekazywać blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalnych tablic (tablicy)rejestracyjnych osobie, która nabyła pojazd od tego podmiotu ani innemu podmiotowi

na podstawie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego starosta nie może dokonać rejestracji pojazdu o której mowa w art.73 i art.74