e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 18
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne (KT-18)

data karty:
14-03-2019.
opis sprawy
Wydawanie, przedłużenie, rozszerzenie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.
kogo dotyczy
Osób ubiegających się o wydanie, przedłużenie, rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
 • Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
  • ukończyła 21 lat;
  • posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
  • uzyskała orzeczenie;
   • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
   • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
  • ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
  • posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy
 • Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy
 • Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej
 • Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, określając:
  • zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1, odpowiadający: rodzajowi ukończonego kursu, oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych;
  • ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
 • Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:
  • A1, A2 i A;
  • B1, B i B+E;
  • C1, C1+E, C, C+E;
  • D1, D1+E, D i D+E
wymagane dokumenty
 • wniosek dostępny w urzędzie,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.
  • Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3.
  • W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736), potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania
 • Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.
formularze/wnioski do pobrania
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
opłaty
Opłaty za wydanie prawa jazdy i zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Dz. U z 2013r. poz. 83. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1377).

Za wydanie Opłata komunikacyjna Opłata ewidencyjna Razem
Prawa jazdy 100,00 0,50 100,50
Pozwolenia tramwajowego 30,00 0,50 30,50
Prawa jazdy międzynarodowego 35,00 - 35,00
Zezwolenia 50,00 - 50,00

Za wymianę Opłata komunikacyjna Opłata ewidencyjna Razem
Prawa jazdy 100,00 0,50 100,50

Za wtórnik Opłata komunikacyjna Opłata ewidencyjna Razem
Prawa jazdy 100,00 0,50 100,50
Pozwolenia tramwajowego 30,00 0,50 30,50
Prawa jazdy międzynarodowego 35,00 - 35,00

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
2 dni od czasu skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.
tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Wielickiego.
uwagi i dodatkowe informacje
Odbiór zezwolenia następuje:
 • za pośrednictwem poczty- przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2018 poz. 1044)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U 2016 poz.231z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tj. D. U 2018 r. poz. 1392);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tj. Dz. U 2017 poz. 250 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. 2014 poz. 937);

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - centralna ewidencja pojazdów i kierowców (D. U. 2016 poz. 1377 z późn. zm.);