e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 37
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Kierowca (KT-37)

data karty:
.
opis sprawy
Wydanie, wymiana, przedłużenie, wtórnik prawa jazdy
kogo dotyczy

Osoby posiadające profil zaufany ePUAP.
ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia może być złożony w postaci elektronicznej.
Zgodnie z rozporządzeniem, organy administracji na swoich stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej udostępnią skrzynki podawcze, za pośrednictwem których będzie można złożyć wymagane wnioski i dokumenty

wymagane dokumenty

Przebieg procedury w sprawie wydania prawa jazdy lub

Wniosek elektroniczny, składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie.

Wniosek elektroniczny opatruje się:

1) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami podanymi przez ministra właściwego do spraw transportu, elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia (zdjęcie, orzeczenie lekarskie, psychologiczne – jeżeli jest wymagane, kserokopię posiadanego prawa jazdy, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopią (skanem) dowodu wpłaty tych opłat oraz elektroniczną kopią (skanem) wzoru podpisu.

Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.

 

Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:

1) oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz

2) oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy - jeżeli są wymagane.

           Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

            W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów oraz plików ze zdjęciem załączanych do składanego wniosku elektronicznego.

Dla załączników do wniosku o wydanie, wymianę prawa jazdy  wymagane są następujące parametry minimalne:

Parametry wymagane dla zdjęcia:

 • Plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest także umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie
 • Przestrzeń barw: sRGB
 • Głębia kolorów: 24 bity
 • Rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli
 • Rozmiar pliku nie większy niż 100KB.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.

Parametry wymagane dla skanu podpisu interesanta:

 • Skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem.
 • Przestrzeń barw : greyscale (skala odcieni szarości).
 • Głębia kolorów: 16 bitów.
 • Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli.
 • Kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

Parametry wymagane dla pozostałych załączników:

 • Skan w formacie JPEG.
 • Przestrzeń barw : greyscale lub sRGB.
 • Rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: max 2500 x 3500 pikseli.
 • Rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.

Kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100

formularze/wnioski do pobrania
opłaty
Patrz - Wykaz opłat
jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce

miejsce składania dokumentów
 • Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29,
termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

uwagi i dodatkowe informacje

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).  Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
 
Podstawa prawna:


- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 luty 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późniejszymi zmianami) .

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).