e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 33
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (KT-33)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego Transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
wymagane dokumenty
  • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2022 poz 2201) oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby
  • oświadczenie przedsiębiorcy, członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2022 poz 2201)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2022 poz 2201) (..znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonego dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50000 Euro.)
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
opłaty


Okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
800zł 900zł 1000zł


Opłata skarbowa 17 z ł. – w przypadku złożenia pełnomocnictwa. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Miejsca, gdzie można dokonać opłat:
    1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
    2. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
Opłata komunikacyjna: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001
    3. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2021r. poz.735) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2022 poz 180) ;

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.