e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 33
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (KT-33)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego Transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,
  • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,
  • oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg dobrej reputacji,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej w wysokości 50 000 euro,
  • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
  • potwierdzenie wniesienia opłat.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
opłaty


Okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
800zł 900zł 1000zł


Opłata skarbowa 17 z ł. – w przypadku złożenia pełnomocnictwa. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Miejsca, gdzie można dokonać opłat:
    1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
    2. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
Opłata komunikacyjna: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001
    3. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:


Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z (Tj. Dz. U. z 2016r. poz.23)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013r. poz. 916).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2015r. poz. 783 z późniejszymi zmianami.)