e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 31
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy (KT-31)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego zarobkowy przewóz drogowy:
 • rzeczy - dopuszczalna masa całkowita pojazdu przewożącego rzeczy przekracza 3,5 tony,
 • osób – pojazdem silnikowym o odpowiedniej konstrukcji i wyposażeniu przeznaczonym do przewozu ponad 9 osób łącznie z kierowcą.
wymagane dokumenty
 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
  - 9 000 euro na pierwszy pojazd samochodowy,
  - 5 000 euro na każdy następny pojazd samochodowy.
 • oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu rzeczywistej i stałej siedziby,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
  a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
  c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;
 • oświadczenie osób, o których mowa w pkt 6, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
 • wykaz pojazdów,
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika
Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
 • poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku przedsiębiorca dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd,
 • zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone jak wyżej.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie Zezwolenia na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego
Wniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem (dotyczy przypadku zamiany osoby zarządzającej transportem w firmie)
Wniosek o udzielenie o dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dotyczy przypadku zmiany wykazu pojazdów - dodatkowy pojazd)
Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dotyczy przypadku zamiany danych zawartych Zezwoleniu na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego)
opłaty
Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oraz wydanie wypisu lub wypisów z zezwolenia uzależniona jest od liczby zgłoszonych we wniosku pojazdów samochodowych, na które wydaje się wypisy z zezwolenia.

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000zł.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę 100 zł za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

Opłata skarbowa 17 z ł. – w przypadku złożenia pełnomocnictwa. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Miejsca, gdzie można dokonać opłat:
    1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
    2. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
Opłata komunikacyjna: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001
    3. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz. U. z 14.11.2009 r. L 300/51),

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z (Tj. Dz. U. z 2016r. poz.23)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013r. poz. 916).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2015r. poz. 783 z późniejszymi zmianami.)