e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 31
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy (KT-31)

data karty:
23-06-2022.
opis sprawy
Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego zarobkowy przewóz drogowy:
 • rzeczy,
 • osób – pojazdem silnikowym o odpowiedniej konstrukcji i wyposażeniu przeznaczonym do przewozu ponad 9 osób łącznie z kierowcą.
wymagane dokumenty
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:
  - 9000 euro – na pierwszy pojazd silnikowy,
  - 5000 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t,
  - 900 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t, a nie przekracza 3,5 t.
 • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dla pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t, a nie przekracza 3,5 t:
  1800 euro – na pierwszy wykorzystywany pojazd,
  900 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany na wniosku,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia ,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, osoby prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy – o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (tj. Dz. U z 2022 poz. 180)
 • oświadczenie osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – osoby prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy – o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
 • oświadczenie osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – osoby prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy - o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (tj. Dz. U z 2022 poz. 180)
 • wykaz pojazdów.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie Zezwolenia na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego
Wniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem (dotyczy przypadku zamiany osoby zarządzającej transportem w firmie)
Wniosek o udzielenie o dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dotyczy przypadku zmiany wykazu pojazdów - dodatkowy pojazd)
Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dotyczy przypadku zamiany danych zawartych Zezwoleniu na Wykonywanie Zawodu Przewoźnika Drogowego)
opłaty
Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oraz wydanie wypisu lub wypisów z zezwolenia uzależniona jest od liczby zgłoszonych we wniosku pojazdów samochodowych, na które wydaje się wypisy z zezwolenia.

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000zł.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę 100 zł za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

Opłata skarbowa 17 z ł. – w przypadku złożenia pełnomocnictwa. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Miejsca, gdzie można dokonać opłat:
    1. Kasa Banku Spółdzielczego w siedzibie starostwa ul. Słowackiego 29 w Wieliczce, czynna w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
    2. Przelew na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieliczce z podaniem tytułu wpłaty:
Opłata komunikacyjna: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001
    3. Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2021r. poz.735) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
uwagi i dodatkowe informacje
Uwagi:

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

Udzielając zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje się wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej ilości przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna ilość wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Wartość euro ustala się co roku i odpowiada opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) – winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę lub notarialnie - wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie.

Gwarancja bankowa – winna być złożona w oryginale.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym, (tj. Dz. U z 2022 poz. 180) nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (wskazanych we wniosku).

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku termin jego rozpatrzenia biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) Nr 1071/2009, Nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym;

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów;

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców;

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości