e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 27
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (KT-27)

data karty:
14-03-2019.
opis sprawy
Wykreślenia wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
kogo dotyczy
Procedura dla Przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
wymagane dokumenty
  • Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
  • Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
  • dokumentacja szkoleniowa – Książka ewidencji osób szkolonych;
  • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
opłaty
Wykreślenie z rejestru nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce na nr konta: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 lub w kasie Urzędu
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
W dniu złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy
uwagi i dodatkowe informacje
Informacja o skreśleniu wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Unieważnienie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Podstawa prawna
§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018r. poz. 1885)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).