e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 23
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Obowiązki instruktorów i wykładowców (KT-23)

data karty:
14-03-2019.
opis sprawy
Zgłaszanie obowiązkowych informacji dotyczących instruktora/wykładowcy
kogo dotyczy
Procedura dla instruktorów nauki jazdy i wykładowców
wymagane dokumenty
Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji w zakresie:
 • Numeru ewidencyjnego ośrodka, w którym instruktor/wykładowca prowadzi szkolenie;
 • Zmiany danych objętych wpisem, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia;
 • Corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego (w załączeniu zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego);
 • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
formularze/wnioski do pobrania
Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji dotyczących instruktora/wykładowcy
opłaty
Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji dotyczących instruktora/wykładowcy nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce na nr konta: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 lub w kasie Urzędu
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
W dniu złożenia zawiadomienia.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
uwagi i dodatkowe informacje
Instruktor/wykładowca jest obowiązany:
 • Przekazywać staroście numer ewidencyjny ośrodka, w którym prowadzi szkolenie, najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć.
 • informację o zmianie danych, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 • Corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.
 • Do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach.
 • Rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki.
 • Poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje.
 • Posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu (dotyczy osoby posiadającej uprawnienia instruktora).
 • Posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu (dotyczy osoby posiadającej uprawnienia wykładowcy).
Obowiązek, o którym mowa w pkt 3 i 4, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora/wykładowcy w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U z 2018r. poz. 661);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).