e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 21
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy (KT-21)

data karty:
14-03-2019.
opis sprawy
Starosta przedłuża ważność legitymacji instruktora nauki jazdy jeżeli upłynął termin jej ważności.
kogo dotyczy
Procedura dla instruktorów nauki jazdy
wymagane dokumenty
 • Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora;
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • legitymacja instruktora;
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora
opłaty
Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce na nr konta: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 lub w kasie Urzędu
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
W dniu złożenia kompletnego wniosku.
tryb odwoławczy
W przypadku odmowy załatwienia sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie po uprzednim wezwaniu na piśmie Starosty Wielickiego do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się lub mogła dowiedzieć o odmowie załatwienia sprawy.
uwagi i dodatkowe informacje
Okres ważności legitymacji przedłuża się na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.
Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego.

Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu dla kandydatów na instruktorów, a następnie okresowo dla osób w wieku:
 • do 60 lat – co 5 lat;
 • powyżej 60 lat – co 30 miesięcy.
   Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem w/w terminów.

   Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.);

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937);

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

   Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców(Dz. U. z 2017 r., poz. 250);