e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT 12
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Załatwienie sprawy drogą elektroniczną Procedura (KT-12)

data karty:
07-09-2022.
opis sprawy
Rejestracja , rejestracja czasowa, wyrejestrowanie pojazdu
kogo dotyczy
Osoby posiadające profil zaufany ePUAP.
ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Zgodnie z rozporządzeniem, organy rejestrujące na swoich stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej udostępnią skrzynki podawcze, za pośrednictwem których będzie można złożyć wymagane wnioski i dokumenty
wymagane dokumenty
Do e-wniosku odpowiednio przygotowanego i podpisanego właściciel samochodu dołącza wymagane przepisami zeskanowane dokumenty (teksty drukowane czarno-białe format wielostronicowy PDF, rozdz. 150 dpi, rękopisy A4 do A3 wielostronicowy PDF rozdz. 200 dpi) i elektroniczne potwierdzenie przelewu wymaganych opłat (albo zeskanowany dowód ich wpłaty). Dopuszcza także załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych drogą cyfrową.

W przypadku wypełnienia wniosku niezgodnie ze wzorem i wymaganiami lub niezałączenia wymaganych dokumentów i opłat, właściciel pojazdu będzie poinformowany drogą elektroniczną o konieczności ich uzupełnienia.
formularze/wnioski do pobrania
opłaty
Patrz - Wykaz opłat
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
e-URZĄD , gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Elektroniczna skrzynka podawcza

Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1847)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. 2022r. poz. 1849)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022r. poz. 1848).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022r. poz. 1857)

Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz.621)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021r. poz.1923 z późn. zm.)