e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 25
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej) (KT-25)

data karty:
14-03-2019.
opis sprawy
Zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców niepowodującą rozszerzenia zakresu działalności regulowanej dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
kogo dotyczy
Procedura dla Przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
wymagane dokumenty
  • Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
  • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika;
  • Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduję zmianę zaświadczenia (np.: zmiana oznaczenia lub siedziby przedsiębiorcy, adresu ośrodka, zmniejszenia zakresu szkolenia).
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
opłaty
Zawiadomienie o zmianie danych nie podlega opłacie.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce na nr konta: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 lub w kasie Urzędu
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Do 7 dni od wpływu wniosku do organu prowadzącego rejestr.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 327);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców(Dz. U. z 2018 r. poz. 646);

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej(Dz. U. z 2018 r. poz. 650);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.);

Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).