e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 26
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przedsiębiorcy wpisanego do rejestru ośrodków szkolenia kierowców (KT-26)

data karty:
14-03-2019.
opis sprawy
Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
kogo dotyczy
Procedura dla Przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
wymagane dokumenty

Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty, o którym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli:
1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat;
2) posiada:
a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:
- lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
- salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,
- plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,
b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, przy czym:
- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
- pojazd w zakresie prawa jazdy kat. A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,
c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:
- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań,
- uzyskiwania uprawnień instruktorów,
- szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;
3) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:
a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań oraz
c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379, oraz Dz. U. z 2017r. poz. 60) oraz
4) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59);
Do wniosku przedsiębiorca załącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa powyżej.
5) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Dowód uiszczenia opłaty.

formularze/wnioski do pobrania
Wniosek do pobrania
opłaty
Opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.

Opłatę wnosi się w kasie w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, ul. Słowackiego 29 lub na konto: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce na nr konta: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 lub w kasie Urzędu
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Wydanie poświadczenia - do 30 dni od daty sprawdzenia spełnienia dodatkowych wymagań (kontrola przedsiębiorcy) w drodze decyzji administracyjnej.
tryb odwoławczy
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje
Organ wydaje poświadczenie oraz umieszcza odpowiednią informację w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.
Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Tj. Dz. U. z 2019, poz. 341 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327);

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej(Dz. U. z 2018 r. poz. 650);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);

Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.).