e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 10
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Wydawanie wtórnika zagubionych dokumentów i tablic rejestracyjnych oraz dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika (KT-10)

data karty:
07-09-2022.
opis sprawy
Wydawanie wtórnika zagubionych dokumentów i tablic rejestracyjnych z powodu:
 • zagubienia
 • kradzieży
 • utraty

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika.
kogo dotyczy
wymagane dokumenty
  Wtórnik dowodu rejestracyjnego:
 • Wypełniony wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wraz z oświadczeniem o kradzieży, utracie lub zagubieniu (formularz do pobrania)
 • Zaświadczenie lub odpis przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów badania technicznego, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu / jeżeli jest wymagane/
 • Potwierdzenie wniesienia stosownych opłat,
 • Umowa zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC,
 • Dokument określający tożsamość właściciela,
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

  Wtórnik Tablic(y) Rejestracyjnej:
  W przypadku zagubienia, kradzieży:
 • Wypełniony wniosek o wtórnik tablic(y) rejestracyjnej (formularz do pobrania)
 • Dowód Rejestracyjny
 • Dokument określający tożsamość właściciela,
 • Oświadczenie właściciela o utracie tablic(y)
 • Potwierdzenie wniesienia stosownych opłat
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

  Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika:
 • wypełniony wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
 • Dowód Rejestracyjny
 • Dokument określający tożsamość właściciela,
 • Potwierdzenie wniesienia stosownych opłat
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o: wtórnik dowodu, wtórnik pozwolenia, nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika tablic, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych
Wniosek o dodatkową tablicę i wtórnik dodatkowej tablicy
opłaty
Patrz - Wykaz opłat
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
tryb odwoławczy
Art. 127 § 1 i 2 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
uwagi i dodatkowe informacje
Art.71 ust.1, art.74, 75 ust.1 i 2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 988).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1847)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz.U. 2022r. poz. 1849)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022r. poz. 1848).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2022r. poz. 1857)

Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 621 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)