e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna ES - 4
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej.

data karty:
14 września 2007.
opis sprawy
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej.
kogo dotyczy
wymagane dokumenty
Wniosek – zgłoszenie do ewidencji:
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. statut szkoły lub placówki;
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
formularze/wnioski do pobrania
Nie dotyczy
opłaty
nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia
kierownik wydziału Mariusz Maziarz
inspektor Wojciech Korczak
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2
tel. 12 39 99 858
e-mail: edukacja@powiatwielicki.pl
termin załatwienia sprawy
do 30 dni
tryb odwoławczy
Samorządowe kolegium odwoławcze w Krakowie
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)