e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego

data karty:
7 lipiec 2015.
opis sprawy
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane budowę, dla której wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
kogo dotyczy
Każdego, kto zamierza wybudować obiekt budowlany lub wykonać roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę.
wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
 2. 3 egz. projektu budowlanego w oryginale wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz oświadczeniem projektanta i zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu.
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Ponadto do wniosku, w zależności od potrzeby, należy dołączyć:
 1. Ostateczną decyzję WZ lub ULI CP, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.
 3. Postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.
 4. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora.
 5. Uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej.
 6. Warunki techniczne przyłączenia obiektu budowlanego do sieci.

Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
formularze/wnioski do pobrania
1. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)DRUK
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) DRUK
3. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)DRUK
opłaty
Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub bezgotówkowo na konto Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 (należy określić tytuł zapłaty).
  Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej:
 • zatwierdzenie projektu budowlanego (z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego) – 47 zł,
 • pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m2 pow. użytkowej (nie więcej niż 539 zł),
 • pozwolenie na budowę budynku służącego celom gosp. w gosp. rolnym – 14 zł,
 • pozwolenie na budowę innego budynku – 48 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
 • sieci oraz dróg (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi) – 2143 zł (o długości do 1 km – 105 zł),
 • pozwolenie na budowę innych budowli – 155 zł,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy - parter
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
zgodnie z obowiązującymi przepisami
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail: budownictwo@powiatwielicki.pl