e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 8
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Zmiana sposobu użytkowania

data karty:
15 czerwca 2007.
opis sprawy
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie pociągająca za sobą konieczność wykonania robót budowlanych, na które należy uzyskać pozwolenie na budowę, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.
kogo dotyczy
Każdego, kto zamierza podjąć bądź zaniechać w obiekcie budowlanym bądź jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
wymagane dokumenty
1. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic działki i innych obiektów budowlanych (istniejących lub budowanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich) z oznaczeniem części obiektu, której dotyczy zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.
2. Opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi.
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4. Zaświadczenie wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, z ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Ponadto do wniosku, w zależności od potrzeby, należy dołączyć: 1. Ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (w przypadku zmiany sposobu użytkowania powodującej zmianę: warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, warunków pracy, zdrowotnych, higieniczno - sanitarnych, ochrony środowiska, zmiany wielkości i układu obciążeń).
2. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie ? wymagane na podstawie przepisów odrębnych.
Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem".
formularze/wnioski do pobrania
1. Wniosek o zmianę sposobu użytkowania

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
opłaty
Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub bezgotówkowo na konto Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 (należy określić tytuł zapłaty).

Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej:
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Do zmiany sposobu użytkowania można przystąpić po upływie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia, jeżeli w tym czasie organ nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia.
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji sprzeciwu do zgłoszenia za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail: budownictwo@powiatwielicki.pl