e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 7
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Zmiana pozwolenia na budowę

data karty:
15 czerwca 2007.
opis sprawy
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
kogo dotyczy
Każdego, kto chce dokonać istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie trwania budowy.
wymagane dokumenty
1. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, a także oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ponadto do wniosku, w zależności od potrzeby, należy dołączyć:

1. Specjalistyczną opinię (art. 33 ust. 3 Prawo budowlane).
2. Postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art.33 ust.2 pkt 4 Prawo budowlane.
3. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora.
4. Dziennik budowy - w przypadku, gdy budowa została rozpoczęta i minęły ponad dwa lata od daty wydania pozwolenia na budowę.
Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem".
formularze/wnioski do pobrania
1. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
opłaty
Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub bezgotówkowo na konto Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 (należy określić tytuł zapłaty).

Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej:
- zatwierdzenie projektu budowlanego (z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego) – 47 zł,
- pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m2 pow. użytkowej (nie więcej niż 539 zł),
- pozwolenie na budowę budynku służącego celom gosp. w gosp. rolnym – 14 zł,
- pozwolenie na budowę innego budynku – 48 zł,
- budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
- sieci oraz dróg (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi) – 2143 zł (o długości do 1 km – 105 zł),
- pozwolenie na budowę innych budowli – 155 zł,
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piętek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
W ciągu miesiąca, sprawy skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy.
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
budownictwo@powiatwielicki.pl