e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Zgłoszenie o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec ktorego organ nie wniósł sprzeciwu

data karty:
.
opis sprawy
Ustawa Prawo budowlane przewiduje możliwość przeniesienia zgłoszenia robót budowlanych ,wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innego Inwestora.
kogo dotyczy
Każdego, kto chce przenieść skutecznie przyjęte zgłoszenie budowy na innego Inwestora.
wymagane dokumenty

1. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Zgoda poprzedniego Inwestora na przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z art. 40. Ust. 1a. Prawo budowlane
4. Kopii wniosku zgłoszenia robót budowlanych poprzedniego Inwestora lub zaświadczenia o skutecznie przyjętym zgłoszeniu

Ponadto do wniosku, w zależności od potrzeby, należy dołączyć:
1. Dziennik budowy do wglądu.

Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem".

formularze/wnioski do pobrania
1. Wniosek o przeniesienie zgłoszenia na budowę
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
opłaty

Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub bezgotówkowo na konto:
Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002
(należy określić tytuł zapłaty)

Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej:
 - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa
miejsce składania dokumentów

Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
Dziennik podawczy - parter
poniedziałek 7:30 - 16:30
wtorek – piątek 7:30 - 15:00

termin załatwienia sprawy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o przeniesienie pozwolenia za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail :budownictwo@powiatwielicki.pl