e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 5
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia

data karty:
15 czerwca 2007.
opis sprawy
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa obiektów wymienionych w ustawie Prawo budowlane, m.in.: budynków gospodarczych w tym garaży, altan, przydomowych ganków, altan (Art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 14-17, 19, 20b oraz 28), przyłączy (Art. 29 ust. 1 pkt 20), obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną (Art. 29 ust. 1 pkt 1), ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m (Art. 30 ust. 1 pkt 3) oraz wykonanie robót budowlanych określonych w Art. 29 ust. 2 pkt 1, 11, 12, oraz art. 30 ust. 1 pkt 2c - 4 Prawa budowlanego.
kogo dotyczy
Każdego, kto chce rozpocząć budowę lub roboty budowlane nie objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
wymagane dokumenty
W zależności od rodzaju zgłaszanej inwestycji – zgodnie z pozycją „do wniosku załączam” zamieszczoną w DRUKACH
Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
formularze/wnioski do pobrania
1. Zgłoszenie budowy budynków gospodarczych, garaży, altan, przydomowych ganków, budowy przyłącza, budowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną lub budowy ogrodzenia oraz zgłoszenia robót budowlanych. DRUK
2. Zgłoszenie budowy tymczasowych obiektów budowlanych DRUK
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane DRUK
opłaty
Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub bezgotówkowo na konto Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 (należy określić tytuł zapłaty).

Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej:
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Do budowy lub wykonania robót budowlanych można przystąpić po upływie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia, jeżeli w tym czasie organ nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia.
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji sprzeciwu do zgłoszenia za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail: budownictwo@powiatwielicki.pl