e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 4
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Samodzielność lokali

data karty:
15 czerwca 2007.
opis sprawy
Zgodnie z ustawą o własności lokali, na wniosek strony, starosta stwierdza samodzielność lokalu w formie zaświadczenia.
kogo dotyczy
Każdego, kto chce uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu.
wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.
2. Projekt wyodrębnienia samodzielnego lokalu mieszkalnego (2 egzemplarze) sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (w tym: opis techniczny zawierający m.in. położenie budynku, klasyfikację, określenie ilości kondygnacji, powierzchni zabudowy, krótki opis konstrukcji, wyposażenie w instalację, udział procentowy wielkości lokalu, wykaz powierzchni poszczególnych lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi).
3. Zaświadczenie projektanta (art.12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane).
4. Kopia mapy z poglądową lokalizacją budynku na działce.

Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem".
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia z samodzielności lokalu
opłaty
Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub bezgotówkowo na konto:
Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002
(należy określić tytuł zapłaty).

Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej:
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Do w/w terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych nie z winy Urzędu.
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail: budownictwo@powiatwielicki.pl