e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 3
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Przeniesienie pozwolenia

data karty:
17 czerwca 2007.
opis sprawy
Ustawa Prawo budowlane przewiduje możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego Inwestora.
kogo dotyczy
Każdego, kto chce przenieść ważną decyzję o pozwoleniu na budowę na innego Inwestora.
wymagane dokumenty
1. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Zgoda poprzedniego Inwestora na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Decyzja pozwolenia na budowę poprzedniego Inwestora.

Ponadto do wniosku, w zależności od potrzeby, należy dołączyć:
1. Dziennik budowy do wglądu.

Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem".
formularze/wnioski do pobrania
1. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
opłaty
Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub bezgotówkowo na konto:
Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002
(należy określić tytuł zapłaty)

Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej:
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy - parter
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
zgodnie z obowiązującymi przepisami
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o przeniesienie pozwolenia za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail: budownictwo@powiatwielicki.pl