e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 2
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Pozwolenie na rozbiórkę

data karty:
17 czerwca 2007.
opis sprawy
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane rozbiórkę obiektu, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
kogo dotyczy
Każdego, kto chce rozpocząć prace rozbiórkowe obiektu, dla którego jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.
wymagane dokumenty
1. Wniosek pozwolenia na rozbiórkę.
2. Zgoda właściciela obiektu na dokonanie jego rozbiórki.
3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.
4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
6. Projekt rozbiórki obiektu.

Ponadto do wniosku, w zależności od potrzeby, należy dołączyć:

1. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora.
2. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.

Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem".
formularze/wnioski do pobrania
1.Wniosek pozwolenia na rozbiórkę.

opłaty
Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub bezgotówkowo na konto Bank Spółdzielczy 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002 (należy określić tytuł zapłaty).

Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej:
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Architektury i Budownictwa.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy - parter
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
zgodnie z obowiązującymi przepisami
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail: budownictwo@powiatwielicki.pl