e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 00
fax. 12 399 97 01

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

data karty:
20-08-2015.
opis sprawy
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane oraz przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynków
kogo dotyczy
Każdego, kto zamierza wybudować lub przebudować wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, który nie wymaga pozwolenia na budowę.
wymagane dokumenty
1. Wniosek o zgłoszeniu budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2. 4 egz. projektu budowlanego w oryginale wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz oświadczeniem projektanta i zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu. 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 4. Ostateczną decyzję WZ, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (nie dotyczy wniosku na przebudowę budynków mieszkalnych) 5. Postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1. 6. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora „Wszystkie załączane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
formularze/wnioski do pobrania
1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
opłaty
Przykładowe stawki opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej: 1. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piętek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
zgodnie z obowiązującymi przepisami
tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji sprzeciwu do zgłoszenia za pośrednictwem Starosty Wielickiego do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail: budownictwo@powiatwielicki.pl