e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna GK - 3
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 770
fax. 12 39 99 771

Udostępnianie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

data karty:
10.09.2014.
opis sprawy
- udostępnianie materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych.
- udostępnianie kopii mapy zasadniczej i innych materiałów geodezyjnych na wniosek
kogo dotyczy
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego, osoby fizyczne, prawne
wymagane dokumenty
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego - zgłoszenie prac geodezyjnych.
Osoby fizyczne – wniosek.
Osoby prawne – wniosek lub zlecenie
formularze/wnioski do pobrania
opłaty
Wysokość opłat określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 725).

Warunkiem wydania zamówionych dokumentów jest uiszczenie naliczonej opłaty.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
ul. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka

lub pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

Zapytania można przesłać na adres:
e-mail: dg@powiatwielicki.pl
termin załatwienia sprawy
Jednostki wykonawstwa geodezyjnego - w terminie 10 dni roboczych należy uzgodnić z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.
Osoby fizyczne i prawne - niezwłocznie lecz nie dłużej niż do miesiąca od daty złożenia zamówienia (KPA)
tryb odwoławczy
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja administracyjna, na którą przysługuje odwołanie. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Obsługę techniczną w zakresie udostępniania zasobu geodezyjnego prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 725), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 924), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 914), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. 2019 poz. 434).