e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT-35
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób (KT-35)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Udzielania zezwolenia na przewóz regularny w krajowym transporcie osób
kogo dotyczy
Przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne.
wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek,
  • kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
  • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
  • cennik;
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielnie zezwolenia na przewóz regularny w krajowym transporcie osób
opłaty
Opłata za wydanie zezwolenia (obszar powiatu)
do 1 roku 250 zł,
do 2 lat 300 zł,
do 3 lat 350 zł,
do 4 lat 450 zł,
do 5 lat 550 zł.

za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielnie zezwolenia pobiera się opłatę 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
e-mail: komunikacja@powiatwielicki.pl
tel. 12 399 97 17 Zofia Kmiecik
tel. 12 399 97 16 Bożena Przepolska
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013r. poz. 916),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2015r. poz. 783 z późniejszymi zmianami.) ,

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami) ,

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( tekst jednolity Dz. U. 2012r. poz. 1173 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r.w sprawie rozkładów jazdy ( Dz. U. z 2012r. poz. 451)