e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 32
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Wydawanie licencji na krajowy przewóz osób (KT-32)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Udzielanie licencji na krajowy przewóz drogowy osób
kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy osób:
  • samochodem osobowym,
  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowej,
  • oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg dobrej reputacji,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej,
  • oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę wykonującego osobiście transport drogowy oraz zatrudnionych kierowców, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, wymagań określonych w stosunku do kierowców ,
  • wykaz pojazdów samochodowych ,
  • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
  • potwierdzenie wniesienia opłat.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wniosek o zmianę danych zawartych w licencji
opłaty
Opłata za udzielenie licencji oraz wydanie wypisu lub wypisów z licencji uzależniona jest od okresu jej ważności oraz liczby zgłoszonych we wniosku pojazdów samochodowych, na które wydaje się wypisy z licencji.

Okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
Licencja osób: 700zł 800zł 900zł

Za każdy zgłoszony we wniosku pojazd pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd,
Dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypis z licencji; za wydanie wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłata skarbowa 17 z ł. – w przypadku złożenia pełnomocnictwa. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
e-mail: komunikacja@powiatwielicki.pl
tel. 12 399 97 17 Zofia Kmiecik
tel. 12 399 97 16 Bożena Przepolska
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z (Tj. Dz. U. z 2016r. poz.23)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013r. poz. 916).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2015r. poz. 783 z późniejszymi zmianami.)