e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 33
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (KT-33)

data karty:
01-01-2016.
opis sprawy
Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
kogo dotyczy
Przedsiębiorcy wykonującego Transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
wymagane dokumenty
  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,
  • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,
  • oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg dobrej reputacji,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej w wysokości 50 000 euro,
  • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
  • potwierdzenie wniesienia opłat.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
opłaty


Okres ważności licencji w latach: od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
800zł 900zł 1000zł


Opłata skarbowa 17 z ł. – w przypadku złożenia pełnomocnictwa. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
e-mail: komunikacja@powiatwielicki.pl
tel. 12 399 97 17 Zofia Kmiecik
tel. 12 399 97 16 Bożena Przepolska
termin załatwienia sprawy
30 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski rozpatruje się wg kolejności ich złożenia.
tryb odwoławczy
Na podstawie Art. 127 § 2 i 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23) , odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem tutejszego organu , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:


Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego z (Tj. Dz. U. z 2016r. poz.23)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013r. poz. 916).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2015r. poz. 783 z późniejszymi zmianami.)